pasek strony

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

pasek strony

Zgodnie ze statutem OSP od 1 stycznia do 31 marca 2020r. odbywają się Zebrania Sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. W Gminie Wysokie Mazowieckie pierwsze posiedzenia odbyły się w jednostkach OSP Gołasze-Puszcza, Osipy-Kolonia oraz Bryki. Przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2019, w tym finansowe, komisji rewizyjnej a także przedstawiono plany na 2020r. Zebrani druhowie jednogłośnie udzielali absolutorium dla Zarządu OSP. Dalsza część zebrania była poświęcona dyskusji nad sprawami bieżącymi. W zebraniach udział wzięli m.in. kpt. Wojciech Sokołowski zastępca dowódcy JRG PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem Zbigniew Dąbrowski, Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Agata Wyszomirska, radni oraz sołtysi. Pozostałe jednostki tj: OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel, OSP KSRG Stara Ruś, OSP Jabłonka Kościelna, Kalinowo-Czosnowo, Miodusy Wielkie, Święck Wielki oraz Tybory-Misztale swoje posiedzenia odbędą zgodnie z harmonogramem.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

pasek strony

Limity zwrotu podatku akcyzowego, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. (zatem w roku 2020 będzie wydawany dokument za rok 2019)

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2020 została ustalona na 1 zł do litra ON.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2020r., do 29 lutego 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r.,

b) od 1 sierpnia 2020r., do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r., do 31 lipca 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie tut. Urzędu (oraz  w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie w pokojach nr 1 oraz 37).

 

Jubileusz par małżeńskich

pasek strony

   „Złote gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

W dniu 19 stycznia obchodzono jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzynastu par z terenu gminy Wysokie Mazowieckie.

  Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem celebrowaną przez księdza proboszcza Edwarda Łapińskiego w intencji szanownych Jubilatów. Następnie Jubilaci wraz z rodzinami udali się do Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Podniosły klimat uroczystości umilił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej. Uroczysty akt dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został poprzedzony wystąpieniem Wójta Gminy Krzysztofa Krajewskiego, który skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Następnie Wójt Krzysztof Krajewski wraz z Z-cą Wójta Krzysztofem Murawskim oraz sekretarzem Gminy Henryką Szklaruk przystąpili do aktu dekoracji gdzie zostały wręczone medale, listy gratulacyjne i kwiaty.

Czytaj więcej...

 

Ocena jakości wody za 2019 rok

pasek strony

 

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

 

Informacja o grypie ptaków

 

Spotkanie opłatkowe

pasek strony

 18 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie odbyło się spotkanie opłatkowe,które rozpoczął Wójt Gminy Krzysztof Krajewski witając zaproszonych gości tj. Ks.prał.mgr Ryszarda Niwińskiego, Ks.kan. Edwarda Łapińskiego, Ks.mgr Stanisława Ołowia, Starostę Wysokomazowieckiego– Bogdana Zielińskiego,Burmistrza Miasta – Jarosława Siekierko, Komendanta KP Policji – Marka Paleckiego, Komendanta KP PSP – mł.bryg.mgr inż. Adama Frankowskiego, prezesów, dyrektorów, naczelników, kierowników, instytucji służb,inspekcji,straży,zakładów pracy oraz Radnych Gminy na czele z Przewodniczącym Rady,przewodniczących KGW, sołtysów, pracowników UG, GOPS, LGD Brama na Podlasie,emerytów.
Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia mówiąc za Ojcem Pio, cyt.:

 „Wszystkie święta katolickie są piękne…
Wielkanoc jest świętem chwały…
ale Boże Narodzenie ma w sobie delikatność,
dziecięcą ufność, która chwyta za serce”.

 Nie zabrakło również ciepłych słów od zaproszonych gości. Ks. mgr Stanisław Ołów odczytał fragment Pisma Świętego, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.

 

 

 

Festyn rodzinny