O Gminie

Gmina Wysokie Mazowieckie powstała w wyniku zmian jakie nastąpiły w 1990 r. wtedy na mocy ustawy o samorządzie lokalnym powstały samorządowe gminy wiejskie. Była to jedna z najbardziej udanych reform w czasach po 1989 roku. Z dniem 1 stycznia 1992 r. gmina Wysokie Mazowieckie została podzielona na dwie jednostki administracyjne tj. miasto Wysokie Mazowieckie    i gminę wiejską Wysokie Mazowieckie z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. W 2000 r. do gminy włączono miejscowość Bryki z gminy Szepietowo.

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym gmina Wysokie Mazowieckie położona jest w granicach Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Od strony północnej wysoczyzna graniczy z Kotliną Biebrzańską, od strony wschodniej z Doliną Górnej Narwi. Od strony południowej granicę obszaru wyznacza dolina rzeki Bug a od strony zachodniej Międzyrzecze Łomżyńskie z wałem Czerwonego Boru.

Gmina Wysokie Mazowieckie jest gminą wiejską. Gmina znajduje się w powiecie Wysokomazowieckim. Zajmuje obszar w południowo - zachodniej części województwa Podlaskiego, leży na terenie „Zielonych Płuc Polski”.

Z obszarem opisywanej gminy sąsiaduje miasto Wysokie Mazowieckie. Od północnego – zachodu graniczy z gminą Kołaki Kościelne, od północy z gminą Kulesze Kościelne, od północnego – wschodu z gminą Sokoły, od południowego – wschodu z gminą Nowe Piekuty, od południa z gminą Szepietowo, od południowego – zachodu z gminą Czyżew – Osada i od zachodu z gminą Zambrów.

Powierzchnia gminy zajmuje 166,11 km², co stanowi 12,96% powierzchni powiatu. Użytki rolne na terenie gminy Wysokie Mazowieckie stanowią 12 223 ha, lasy i grunty zadrzewione 3 800 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 446 ha, grunty pod wodami 48 ha, nieużytki 90 ha, inne 4 ha.

Sieć osadnicza gminy liczy 54 jednostki osadnicze dość równomiernie rozmieszczone. Na jej terenie znajduje się ok. 1400 gospodarstw rolnych.

 

Festyn rodzinny