pasek strony

                                2w1.jpg                                         

 Obwieszczenie o konsultacjach.Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie informuje, że Gmina Wysokie Mazowieckie przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

 

Główne rezultaty projektu to:

  • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

Korzyści:

W ramach projektu, Gmina Wysokie Mazowieckie zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie Mazowieckie dla części miejscowości (Mystki-Rzym, Brzóski-Falki, Brok, Tybory-Żochy, Faszcze) podjętym Uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie nr 246/XXXV/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Przesłanką zasadności podjęcia przedmiotowej uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysokie Mazowieckie jest zamiar ustalenia dla wskazanych terenów funkcji oznaczonej na rysunku Studium jako M5 - tereny aktywności rolniczej, gospodarczej, produkcyjno-usługowej z zabudową mieszkalną towarzyszącą. Są to tereny dla prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej i zabudowy związanej z taką działalnością, a także produkcyjno-usługowej (zakłady budowlane, mechaniczne, drzewne, stolarskie itp.) niezwiązanej z produkcją rolniczą a usytuowanej w bliskości siedlisk wiejskich.

            Sporządzenie zmiany Studium w przedmiotowym stanie przyczyni się do zwiększenia wartości nieruchomości dla części działek. Umożliwi również szersze wykorzystanie terenu oraz rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy i da możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, w tym poza sektorem rolniczym

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie.

    W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Wysokie Mazowieckie został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 24690,00 zł, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Zakres konsultowanego dokumentu:

Obszar objęty zmianą dotyczy terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 66 oraz drogi wojewódzkiej nr 678. Tereny skomunikowane z sąsiednimi gminami.

 

Cele konsultacji:

  • wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenów objętych zmianą studium,
  • dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami, procedowanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni
  • przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący
  • określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki studium w formie koncepcji.

Okres realizacji konsultacji: wrzesień 2018 r. – październik 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                Krzysztof Krajewski

 

                                    

Festyn rodzinny