Przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat w związku z suszą 2019

W dniu 9 lipca 2019r. Wojewoda Podlaski powołał Komisję nr 1 ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wysokie Mazowieckie.Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli straty mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1A w pokoju nr 27 (I piętro).

Wniosek do pobrania

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zgodnie z wymogami określił, iż na terenie naszej gminy aktualnie występuje stan zagrożenia suszą rolniczą dla upraw tj: zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe (raport 05) http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2013102/

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania i oszacowania strat w gospodarstwach można znaleźć na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

 

Apel żniwa 2019

apel_zniwa_2019.jpg

 

SUSZA 2019

W dniu 5 lipca 2019r. Wójt wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wysokie Mazowieckie w dniach o 1.V.2019r. do 30.VI.2019r.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zgodnie z wymogami określił, iż na terenie naszej gminy aktualnie występuje stan zagrożenia suszą rolniczą dla upraw tj: zboża jare, w tym trawy, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe.

 

1000-lecie Święcka - refleksje inicjatorki jubileuszu

„Tu nasze serca, skąd nasz ród – 1000-lecie Święcka”.

Obchody 1000-lecia pradawnego grodu Święck (X-XIII w.) zrodziły się z idei wydobycia z mroków niewiedzy i niepamięci historii średniowiecznego ŚWIĘCKA, który obok prastarej Wizny, był na wschodnich rubieżach piastowskiej Polski, grodem obronnym – warownią strzegącą bezpieczeństwa ziem polskich przed zaborczymi plemionami: Prusów, Jaćwingów i Rusinów.
    Jako inicjatorka jubileuszowego wydarzenia, cały scenariusz obchodów oparłam na własnych – święckowskich tekstach (oprócz „Roty” M. Konopnickiej) podkreślając tym nasze – wiejskie zaangażowanie w utrwalenie pamięci wieków minionych i bieg współczesnych losów ludzi Święcka, czyli mieszkańców 3 wsi, które w swych nazwach zachowały, jako pierwszy człon, słowo – Święck tj. Święck – Strumiany, Święck – Nowiny i oczywiście Święck Wielki, gdzie przebiegała niecodzienna impreza.
Myślę, że udało się nam przekazać, iż ludzie wsi wiele potrafią, gdy są solidarnie zaangażowani w życie swojej małej Ojczyzny.
    Wykonawcami części artystycznej, bogatej w akcenty historyczno – patriotyczno – religijne byli ludzie stąd – wywodzący się ze Święcka. To aktorzy – „jednorazowej sceny”, a wśród nich: konferansjerzy, chórek (w strojach ludowych), soliści i występujący w kostiumowych strojach odtwórcy postaci z „Legendy o Święcku”, i scenki „Lekcja szkolna z czasów wojennej sowieckiej okupacji" (obrazek historyczny).
    Wśród wykonawców występowali ludzie dojrzali wiekiem, a także uczniowie święckowskiej szkoły podstawowej.
    Dziękując wszystkim, którzy poparli moją inicjatywę upamiętnienia i spopularyzowania 1000-lecia Święcka, gorąco i serdecznie dziękowałam władzom samorządowym dwu gmin: naszej – wysokomazowieckiej z wójtem p. Krzysztofem Krajewskim i burmistrzem Czyżewa p. Anną Bogucką, za pomoc organizacyjną oraz finansową w przeprowadzeniu tego wydarzenia.
Ponieważ na terenie gminy Czyżew – w Święcku-Strumianach – znajdują się pozostałości dawnego grodziska, toteż ta gmina zadbała o oznakowanie zabytku, wydrukowanie folderu i podwożenie bryczkami uczestników imprezy. Dziękuję za ten gest!
    Szczególne słowa ogromnej wdzięczności kierowałam do moich niegdysiejszych uczniów (lata 1961 – 1998), którzy już jako dorośli, chcieli uczestniczyć w programie artystycznym. I zapewnienie porządku na grodzisku – p. Władysławowi Kaczyńskiemu, a wokół szkoły – OSP ze Święcka Wielkiego.
    Dziękowałam, że najbardziej zasłużonych twórców tego spotkania obdarowano kwiatami wdzięczności i upominkami.
    Wielkie dzięki za serce, kulturę i polską gościnność, której mogliśmy doświadczyć w ŚWIĘCKU dnia 15 czerwca 2019 roku.
(Pragnę, aby takie postawy przerosły nasze pokolenie i popłynęły do naszych następców).

 Jadwiga Fibakiewicz

AT1A8339.jpg

 

Raport o stanie Gminy Wysokie Mazowieckie za rok 2018

Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00,
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Wysokie Mazowieckie za rok 2018.

 Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy gminy.

 Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie Mazowieckie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

 Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie (pok. 30), ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

 Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Wysokie Mazowieckie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Wysokie Mazowieckie za rok 2018

 

Dotacja na modernizację drogi

pasek strony

Siedemnaście podlaskich gmin otrzymało dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 mln 700 tys. zł.Gminie Wysokie Mazowieckie została przyznana dotacja w kwocie 90.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 990,00 m, położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie, w obrębie Gołasze-Puszcza, na działce nr 330.

 

Komunikat o szkodliwości mszyc na plantacjach pszenicy jarej

 

Festyn rodzinny